AGOVIĆ: PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN PETNJICE GENERATOR RAZVOJA OPŠTINE

0
176

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović je gostujući u programu Radija Petnjica rekao da je cilj opštine od samostalnosti bio da ima sopstveni Prostorno-urbanostički plan.

” Mi smo godinu i po dana radili na ovom projektu i bio nam je cilj da ga završimo do 2018. godine. Željeli smo da postignemo ravnotežu izmedju prirodne i izgradjene sredine i da damo smjernice o potrebama korišćenja prostora sa krajnjim ciljem da sve to bude održivo. Kroz ovaj projekat smo dali neke nove smjernice, koje opština Berane do sada nije prepoznala. Tu prije svega mislim na saobraćajnu infrastrukturu, gdje smo definisali buduću trasu puta prema Srbiji. Zatim, tu je i putni pravac Petnjica-Bioča. Bavili smo se i izgradnjom kanalizacione mreže, gradskih ulica, mostova, pješačkih staza i ostalih. Radili smo i na ključnim elektroenergetskim objektima, kao što je trafostanica na 35kW, jer nam svako nevrijeme pričinjava velike probleme”, rekao je Agović.

Radio Petnjica: Postoji li rok za realizaciju svega toga?

Agović: Ovaj planski dokument nije ograničen rokovima. Ovdje je definisano samo gdje se šta može i kako graditi i stvarati. Kroz ovaj dokument  je samo definisana namjena prostora i smjernice na koji način da razvoj bude održiv i planski.

Radio Petnjica: Šta je predvidjeno ovim prostornim planom?

Haris Adrović:  Ovaj prostorni plan opštine je dokument prostornog planiranja na nivou jedinice lokalne samouprave i radi se za teritoriju cijele opštine. Ovim planom se odredjuju: namjena površina, pravila za razvoj i razmještaj javnih službi, razmještaj i korišćenje infrastrukturnih sistema, pravila korišćenja i zaštite prirodne i kulturne baštine, zaštita od elementarnih nepogoda i usmjerava razvoj i razmještaj privrednih djelatnosti.

Opšti ciljevi ovog plana su da se ubrza ekonomski rast i razvoj i da se smanji regionalna nerazvijenost, zatim da se modernizuje postojeća i izgradi nova infrastruktura, da se osigura efikasna kontrola i smanji zagadjenost i da se održivo upravlja prirodnim resursima. Za svaku parcelu postoje urbanistički parametri, koeficijenti zauzetosti i namjena površina. Planirana je i izrada novog detaljnog plana koji obuhvata površinu Gusara i Plandišta. Razlog za to je proširenje urbane cjeline i urbanog dijela Petnjice.

Radio Petnjica: Koliko je ljudi bilo uključeno sa prostora opštine Petnjice u izgradnji svega toga?

Haris Adrović: Bili su svi uključeni, svaka institucija, preduzeće, javna ustanova, sve MZ i osnovne škole.

Radio Petnjica: Kako je tekla izrada plana?

Haris Adrović: Kompanija ‚‚Urbi Pro“ je počela izradu Prostorno-urbanističkog plana Petnjice po potpisivanju ugovora, 22. septembra 2017. godine.  Rad na planu se odvijao kroz više faza, od analize dostupne prostorno-planske, studijske, projektne, i ostale dokumentacije, topografskih karata i drugih podloga i zakonskih okvira, preko uspostavljanja komunikacije sa nadležnim resorima u ministarstvima i uspostavljanju kontakata sa zainteresovanim subjektima pa sve do same izrade koncepta, nacrta i predloga plana.

11. oktobra 2017. godine  u Petnjici je održan sastanak sa predstavnicima obradjivača PUP-a kada je predstavljen proces izrade plana sa obavezama svih učesnika u procesu i podjeljena je anketa svim MZ. Krajem 2017. obavljen je pregled pristiglih uslova i smjernica od nadležnih institucija, počelo je formiranje GIS-a na osnovu dobijenih podloga od resornog Ministarstva. Nakon toga je započela izrada Studije zaštite kulturnih dobara na osnovu preporuka Uprave za zaštitu kulturnih dobara i počela je izrada koncepta i nacrta plana. I na kraju je započeta izrada strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

Radio Petnjica: Da li ste imali problem sa nelegalno podignutim objektima?

Agović: Ovaj dokument se ne bavi neformalnim objektima. To ćemo raditi kroz DUP. Očekuje se usvajanje plana regulacije 2020.godine, tako da smo mi kao lokalna uprava bili efikasni i spremni smo da dočekamo ovaj dokument, gdje ćemo se baviti neformalnim i nelegalnim objektima. Mi sada imamo mogućnost da mijenjamo urbanistički plan. On se usvaja na 5 godina i sada se stiču uslovi a i potrebe da se usvoji novi plan.

Radio Petnjica: Kakvu korist imaju gradjani od ovog plana? Šta dobijaju oni Prostorno-urbanističkim planom?

Agović: Uredjenje, osmišljenje i zaštitu prostora. To je veliki benefit i za gradjanje i za opštinu. Ovim planom je definisano gdje se može izgraditi neko Etno selo, gdje se može izgraditi hidroelektrana, trafostanica, gdje je industrijska zona i slično.

Radio Petnjica: Gdje je predvidjena industrijska zona?

Agović: Imamo tri lokacije predvidjene za to. Prva je lijevo od fabrike „La Vista“, druga je od Lješnice prema Petnjici i treća je iznad sela Lagatore ka Lazama.

Radio Petnjica: Hoće li centar konačno dobiti izgled urbane cjeline?

Agović: Najprije se moramo pozabaviti neformalnim objektima i njihovom legalizacijom. Želja nam je i cilj da urbana cjelina postane urbana, moderna, atraktivna i privlačna i tražićemo idealno rješenje za to.

Radio Petnjica: Koliko je teško sve to ostvariti?

Agović:  Veoma je teško ali moramo biti odlučni. Svi želimo da živimo u lijepo uredjenoj sredini i svi smo željeli da više ne budemo  MZ već opština. Moramo da istaknemo atribute naše opštine. Sve nosi svoj rizik i sve ono što budemo mogli da ostvarimo, radićemo na tome. Petnjica dobija novo lice, a to lice mora biti što ljepše, održivije i kvalitetnije. Moja uloga kao predsjednika opštine je da zastupam interese svih gradjana. Nama sada treba više znanja, odgovornosti i energije. Svi treba da radimo po pravilima i zakonu, a ne po emocijama.

Radio Petnjica: Na sjednici lokalnog parlamenta čula se teza jednog od odbornika da priprema ovog plana nije bila javna i transparentna.

Agović: Jedan od njih je rekao da nije bila javna prirema ali je 30 njih reklo da jeste. Imali smo nekoliko javnih rasprava na kojima smo obavještavali naše gradjane o svim dešavanjima i pripremama.

Radio Petnjica: Koliko je sve to koštalo?

Agović: Studije smo finansirali iz sopstvenog budžeta, a zajedno sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma po pincipu 75% Ministarstvo a 25% opština finansirali ovaj dokument i konačan iznos je 78 000 eura. Ovim putem se zahvaljujem Ministarstvu za sve uloženo.

Radio Petnjica: Koje smjernice sadrži ovaj dokument?

Haris Adrović: PUP sadrži smjernice za utvrdjivanje područja, zona, lokacija i objekata od opšteg interesa, smjernice za utvrdjivanje koncesionih područja, smjernice za rekonstrukciju i sanaciju starih ili degradiranih djelova naselja i područja van naselja, kao i smjernice za tretman neformalnih naselja i objekata. Dati su kriterijumi i smjernice za korišćenje, uredjenje i zaštitu prostora i izgradnju objekata.

Radio Petnjica: Da li već sada možete vidjeti da li postoje neki objekti koji se neće uklopiti u ovaj plan i ako postoje šta sa njima.

Haris Adrović: To će se regulisati daljim urbanim ili državnim planom i biće uklonjeni.

Agović: Ovo je najznačajniji dokument koji je usvojen od 2013. od kako smo postali samostalna opština i molimo gradjane da daju doprinos svemu ovome. Ne postoji ni jedan dokument a da gradjani nijesu bili obaviješteni o tome. Ovo je novi generator razvoja naše opštine. 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY