OPŠTINA POZVALA POLJOPRIVREDNIKE DA KONKURIŠU ZA SREDSTVA ZA PODSTICAJ PROIZVODNJE

4
306
Opština Petnjica

Na osnovu člana 20. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, predsjednik opštine Petnjica Samir Agović, donio je PROGRAM PODSTICAJNIH MJERA RAZVOJU POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPŠTINE PETNJICA ZA 2017. GODINU

Ovim Programom se obuhvataju mjere i aktivnosti za povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje na području opštine Petnjica. Cilj programa je da se uz modernizaciju proizvodnje, povećanje kvaliteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, usmjeravanjem proizvodjača tržiišnim uslovima i standardima EU, poveća broj zaposlenih u poljoprivredi, poveća iskorišćenost poljoprivrednih resursa i da poljoprivredu učini porodičnim preduzetništvom.
Osnovni zadatak lokalne samouprave je da zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog ravoja preduzme sve mjere i da svu podršku razvoju poljoprivrede i ublaži negativne efekte procesa prestruktuiranja poljoprivrede u skladu sa propisima EU.
Ovim Programom se utvrdjuju aktivnosti, projekti, korisnici, kriterijumi, uslovi, način i postupak ostvarivanja podsticajnih mjera, visina i potrebna dokumentacija za dobijanje podsticajnih sredstava, kao i nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava opštine Petnjica opredijeljenih za ove svrhe.
Podsticajna sredstva mogu koristiti isključivo fizička lica sa poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji opštine Petnjica.

PLANIRANA SREDSTVA

Za sprovodjenje ovog Programa, Budžetom opštine Petnjica, planirana su sredstva u visini 20.000,00 €.

1. Sufinansiranje kolektora za solarnu energiju 2. 800,00 eura
2. Sredstva za posjete sajmovima 1. 000,00 eura
3. Podsticajna sredstva za razvoj pčelarstva 1. 050,00 eura
4. Podsticajna sredstva za nabavku sadnica šljive 3. 200,00 eura
5. Sredstva za poljoprivredna predavanja 500,00 eura
6. Sredstva za nabavku tunela 2 099,00 eura
7. Podsticajna sredstva u stočarstvu 6. 000,00 eura
8. Studijska posjeta 1.450,00 eura
9. SredstVa za licenciranje u govedarstvu 200,00 eura
10. Plantažni zasadi lijeske 1,701 eura

PODSTICAJNE MJERE

1. Finansiranje kolektora za solarnu energiju

Korisnici ove podrške mogu biti poljoprivredni proizvodjači koji nemaju nikakve mogućnosti dovodjenja električne energije na svojim katunima i koji na katune izvode tri ili više uslovnih grla (muzna grla) za koje su registrovani kod službe za selekciju stoke. Za ovu podsticajnu mjeru Opština će učestvovati sa 70% sredstava, dok će ostalih 30% biti učešće poljoprivrednig proizvođača koji je aplicirao za ovu mjeru.
Podrška se odnosi za nabavku osnovnog solarnog panela čija cijena iznosi oko 400 eura ( 4 sijelična mjesta, punjač za telefon, radio i LCD/TV).
Bodovanje će se vršiti po broju uslovnih grala, udaljenosti katuna od izvora električne energije, na osnovu zaposlenosti i članova domaćinstva koja izdižu na katune. Pravo na nabavku panela nemaju gazdinstva koja su u predhodnoj godini ostvarila ovo pravo, kao i poljoprivrednici koji već posjeduju solarni panel.
2. Sredstva namijenjena posjeti sajmovima

Ova sredstva namijenjena su za posjetu sajmovima poljoprivrede u Crnoj Gori i okruženju. Posjeta će biti organizovana za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Petnjca kao i za učenike Srednje poljoprivredne škole iz Petnjice. Učešće Opštine za posjete sajmu bice 50 % od ukupnih troškova prevoza.
3. Podsticajna sredstva za razvoj pčelarstva

Opština Petnjica će u ovoj godini izdvojiti 1. 050,00 eura za razvoj pčelarstva u našem kraju. Ovim sredstvima će se pomoći nabavka po 3 pčelinja društava za 5 mladih pčelara početnika.
Za ovu podsticajnu mjeru Opština će učestvovati sa 70% dok će 30% biti učešće aplikanta. Prednost za ovu mjeru imaju mladi pčelari početnici starosti ispod 30 god , inženjeri poljoprivrede i socijalno ugrožena domaćinstva kao i pčelari početnici koji su u 2016.godini ostvarili ovo pravo.

4. Podsticajna sredstva za nabavku sadnica šljive

Na teritoriji opštine Petnjica postoje povolji agroekološki uslovi i zemljišni potencijal za zasnivanje komercijalne proizvodnje i uzgoj kontinentalnih voćnih vrsta. Nakon pojave virusnog oboljenja šljive uništeni su mnogi zasadi ove voćne vrste na teritoriji naše Opštine. Opština je spoznala potrebu lokalnog stanovništva za ovom voćnom vrstom i u ovoj godin izdvojila sredstva u iznosu od 3 200 eura za nabavku sadnog materijala. Podrška se daje za podizanje zasada površine 0,5ha sa pravougaonim sistemo sadnje međurednog rastojanja 4x3m. Površine se mogu sabirati za ostvarivanje prava na ovu mjera a maksimalan broj parcela je ne više od 3. Visina podrške za ovu mjeru je 70%, a odnosi se na 8 poljoprivrednika koji ostvare pravo. Prednost će imati nezaposlena lica, poljoprivredni tehničari i inženjeri.

5. Sredstva za poljoprivredna predavanja

Opština Petnjica će u ovoj godini organizovati određeni broj predavanja iz raznih grana poljoprirede.
Za ovu mjeru izdvojena su novčana sredstva u iznosu od 500eura.

6. Sredstva za nabavku tunela

Plastenička proizvodnja zadnjih godina sve više dobia na značaju. Svjedoci smo sve veće prodaje sadnog materijala koji dolazi iz različitih krajeva. Kako bi postakla razvoj povrtarske proizvodnje u našem kraju Opština je za ovu godinu izdvojila sredstva za nabavku tunela (plastenik dimenzija 5×10 m). Za ovu mjeru izdvojena su sredstva u iznosu od 2 099 eura.
Broj poljoprivrednih proizvođača koji će ostvari prednost imaju mladi poljoprivredni proizvođači starosti ispod 35 god, poljoprivredni inženjeri kao i socijalna domaćinstva. Projekat će se realizovati za poljoprivrednike koji su u prethodnoj i u ovoj godini konkurisali za ovu mjeru.
7. Podsticajna sredstva u stočarstvu

Specifični prirodni uslovi Petnjice, koji se ogledaju u velikim površinama prirodnih livada i pašnjaka, predodredili su ekstenzivno gajenje preživara. Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva. Korišćenje raspoloživih resursa prirodnih livada i pašnjaka gajenjem preživara tijesno je povezano sa ostankom aktivne radne snage na ruralnom području, odnosno smanjenjem negativnih demografskih trendova.
Glavni ciljevi ove mjere su: podizanje konkurentnosti stočarske proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača, obezbjeđivanje uslova za uravnotežen razvoj govedarstva, ovčarstva i kozarstva, bolje korišćenje raspoloživih resursa, posebno prirodnih livada i pašnjaka,jačanje vertikalne integracije u proizvodnji mesa time podizanje standarda života poljoprivrednih proizvođača u ruralnim područjima kroz povećanje dohotka poljoprivrednih gazdinstava.
Opština Petnjica je za ovu godinu izdvojila sredstva u iznosu od 6 000 eura, dok će premija po uslovnom grlu zavisiti od broja prijavljenih grla. Ovom mjerom će se podržati gazdinstava koja posjeduju najmanje 3 a najviše 15 uslovnih grla. Razlog za ovu mjeru jeste velika zastupljenost stočnog fonda na prostoru Petnjice.

8. Studijska posjeta
U okviru podsticajnih mjea za 2017 godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 1.450,00 eura za studijske posjete. Projekat je osmišljen sa ciljem jačanja administrativnih kapaciteta zaposlenih kao i edukaciju i obuku poljoprivrednih proizvođača kroz razmjenu iskustva sa poljoprivrednim proizvođacima iz okruženja. Planira se posjeta plantažnim zasadima američke borovnice, jagde, plasteničke proizvodnje kao i farme krava.

9. Sredsta za licenciranje

Stočarstvo predstavlja dominantnu granu ukupne poljoprivrede u Petnjici i njime se bavi najveći broj seoskih gazdinstava. U zavisnosti od vrste stoke, različit je stepen unapređivanja genetskog potencijala i poboljšanja rasne strukture. Sve izoštrenija konkurencija zahtijeva visoku proizvodnju po jedinici, odnosno priplodnom grlu, što se ne može ostvariti bez sistematičnog rada na dosljednom sprovođenju odgajivačko – selekcijskih programa za pojedine vrste i rase stoke.
Za rad četvoročlane komisije koja je u periodu od 25.04.2017.godine do 28.04.2017.godine izvršila licenciranje priplodnih grla bikova i pastuva Opština je za ovu godinu izdvojila 200eura

10. Plantažni zasadi lijeske

Lijeska je sredozemna kultura i izrazito heliofitna biljka. Vrlo je neobična voćka jer za razliku od drugih vrsta koje cvatu u proljeće, ona cvate zimi i to od decembra do marta. Životni vijek lijeske je od 70 do 100 godina, a plod donosi od 50 do 70 godina. Počinje rađati u trećoj ili četvrtoj godini, a u puni rod dolazi sa sedam ili osam godina. U punom rodu jedno stablo daje od 8 do 12 kg, a od ploda oko 50% otpada na ljusku. Zavisno o uzgojnom obliku, gustine sadnje, vremenu starosti i drugih agrotehničkih faktora, prinosi se kreću od 2,2 do 3,6 t/ha.
Upavo zbog gore navedenih karakteristika Opština je u ovoj godini izdvojila novčana sredstva u iznosu od 1 701 euro za zasnivanje zasad pod lijeskom. Visina podrške za ovu mjeru je 70%.

NAPOMENA

Jedano poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati samo za jednu oblast bez obzira što ispunjava uslove za više.
U slučaju da se javi veći broj Zahtjeva za mjeru u stočarstvu iznos sredstava će se srazmjerno smanjivati.
U slučaju da poljoprivredni proizvođači prijave veći broj grla u odnosu na realno stanje gube pravo na premiju u ovoj godini (podsticajna sredstva u stočarstvu), a u slučaju prodaje grla ili uginućem poljoprivrednik je dužan da blagovremeno obavijesti službu za poljoprivredu.
Zahtjevi sa traženom dokumentacijom se predaju na pisarnicu sa naznakom Koimisiji za praćenje i reslizaciju programa podsticajnih mjera u opštini Petnjica za 2017 godinu.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi za dodjelu podsticajnih sredstava iz ovog Programa podnose se na propisanim obrascima nadležnoj komisija za praćenje i realizaciju programa:
a) za sufinansiranje kolektora za solarnu energiju od 03.05 do 23.05.2017.god,
b) za posjete sajmovima – tokom godine
c) za podsticajna sredstva za razvoj pčelarstva od 03.05. do 20.05. 2017.god.
d) za podsticajna sredstva za nabavku šljive od 21.08. do 11.09.2017.god.
e) za poljoprivredna predavanja- tokom godine.
f) za nabavku tunela od 03.05. do 23.05 . 2017.god
g) za podsticajna sredstva u stočarstvu 03.05. do 23.05 . 2017.god
h) za studijeske posjete – tokom godine
i) sredstva za licenciranje u govedarstvu
j) za plantažne zasada ljijeske 21.08. do 11.09.2017.god.

Da bi ostvario pravo na podsticajna sredstva poljoprivredni proizvodjač uz zahtjev mora
priložiti i sledeću dokumentaciju:
• Zahtjev za podršku
• fotokopiju lične karte
• Izvod iz veterinarske uprave o brojnom stanju na gazdinstvu (original)
• dokaz o vlasništvu ili korišćenju zemljišta (posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, sudsko rješenje o nasledstvu i dr.)
• račun za solarne kolektore, za kupovinu sadnog materijala, za kupovinu tunela i deklaraciju.
• Broj žiro računa podnosioca zahtjeva
• Dokaz o izmirenim poreskim obavezama

OSTALE ODREDBE

Podsticajna sredstva isplaćuju se po nalogu Komisije za praćenje i realizaciju programa nakon što se utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava propisane kriterijume
Ukoliko ukupan broj odobrenih zahtjeva za odredjena podsticajna sredstva prelazi planirani iznos sredstava, proporcionalno se smanjuje jediniči podsticajni iznos, ukoliko za odredjena podsticajna sredstva nema dovoljno zahtjeva Komisija preostala planirana sredstva može preusmjeriti za drugu podsticajnu mjeru.
Komisiju formira predjednik Opštine iz reda zaposlenih u opštini Petnjica.
Komisija sačinjava zapisnike o svom radu i vodi evidenciju o korisnicima podsticajnih sredstava kao i o visini i vrsti podsticajnih sredstava za svakog korisnika.

Ovaj Program stupa na snagu od dana donošenja Programa.

 

4 COMMENTS

  1. Za plantazne zasade lijeske postoje li neki kriterijumi ili samo da se priloži račun za nabavku stabala?

  2. Ako ste prosle godine slagali pcelare, koji doduse nijesu iz DPS-a, neznam ko da vam vjeruje, kad znamo da je ovih 2oooo namijenjeno za kupovinu sirotinjskih dusa za glasove DPS-a, gdje ce pojedine vise kostati porezi i papiri od te crkavice koju ce eventualno dobiti.

LEAVE A REPLY